Johannes Alfred Sivert Nielsen

I skiftet efter faderen Jacob Nielsen

Johannes Alfred Sivert Nielsen, forklarer hun (moderen Ane Cathrine) at han den 30 Januar 1895 drev til søs paa en Isflage sammen med 7 andre Børn ved Vinterbølle. Han er sikkert ligesom de andre Børn druknet men hans Lig blev ikke fundet.  
Af de 8 børn som med denne lejlighed drev til søs blev senere de 4 fundne som Lig medens der
der ikke senere er hørt fra de andre 4 dermed -- hendes søn, som hun altsaa er vis paa er druknet ved paagældende lejlighed.

Uddrag af avisartikler

En forfærdelig Ulykke.
8 Børn antagelig druknede.
(Privattelegram til Politiken)
Næstved, 31. Jan.

I middags fortaltes i Vordingborg,at 8 Børn fra Nyraads Mark og Vinterbølle med en Isflage Onsdag Aften var førte bort fra Land. Vor Referent tog straks til Stedet, og det viste sig, at Rygtet havde talt sandt.
Otte Børn løb Onsdag Eftermiddag og legede paa Isen ved Nyraad "Havn" til hen under Vintersbølle "Bleg", da Isflagen mellem kl. 5 og 6 Aften gik løs og drev ad Falster til.
Vinden var nemlig gaaet fra Øst til Nord, saaledes at der blev Fralandsvind, og samtidig blev det højvande, hvorved Isen blev løftet. Isflagen, som kom i Drift, strakte sig fra Marienlyst Skov og forbi begge Vintersbølle Skove, en Strækning paa over en Fjerbingvej.
Ved Strandbredden var der Torsdag ingen Is at se, saa meget havde Stormen og højvandet taget med sig. Arbejdsmand L. Hansen, som ved 6 Tiden kom til Sted e for at tilse Nyraad Skibsbro, hørte ude fra Strande de ulykkelige Børn raabe: Fa´er ! Fa´er !
han svarede dem igjen og ilede herpaa straks efter hjælp, da kl. var 7, gik 3 Mænd, Stenhugger P. Rasmussen, Ole Larsen og J. B. Rasmussen, ud i en Baad for muligvis at kunne redde Børnene, men de hørte ikke noget til dem og kunne intet udrette.

De otte Børn var i en Alder fra 6 til 12 Aar. Tre af dem gik i Bakkebølle, to i Nyraad Skole og 2
af dem havde endnu ikke begyndt skolegang. Af Børnene tilhørte de fire (3 Piger og 1 Dreng) Væver Lars P. Rasmussen, Vintersbølle, to Drenge var Skovarbejder Lars Hansens i Vinterbølle, en Dreng tilhørte Væver Jac. Nielsens Enke, Nyraad Mark, og en Dreng Sømand Ole Bernhard Larsen, Nyraad Mark.

Isen var meget svag, efter Aalestangeres Beretning var den endog saa tynd, at en Økse med Lethed kundde gaa igennem den med et Hug, og der er saaledes stor Sandsynlighed for, at Isen er gaaet i Stykke under Driften, og de ulykkelige Børn herpaa omkommen i Bølgerne. Det vilde forøvrigt være næsten umuligt for Børnene i den kolde, stormfulde Nat at bjærge Livet paa
Isen.
Ingen i Omegnen af Ulykkestedet tror, at Børnene er komne i Land, og det vil blive betragtet som et Vidunder, hvis Børnene paa en eller anden Maade er blevne reddede.

I Formiddags var en halv Snes Mand ude i Baade for paa Strandens Bund at søge efter Børnene, men deres Søgen var forgæves. En af de smaa Piger, som var med ude at lege paa Isen, var nogen Tid inden Ulykken skete, løben et Øjeblik til sit Hjem for glædestraalende at meddele Forældrene, at hun og Kameraterne legede saa godt paa Isen, hvorefter hun løb tilbage og kom ud med paa den skæbnesvangre Isflage. Væver Jacob Nielsens enke, som nu mistede sit Barn, mistede paa samme Dag for 4 Aar siden sin Mand. Broen ved Nyraad Havn blev den Gang bortreven af store Isflager. Grunden til, at det varede en Times Tid, inden Baaden blev klar i Onsdags Aftes, var, at den stod oppe paa Land.

02-02-1895 Møns Folkeblad
Formodet skrækkelig Ulykke 8 Børn sandsynligvis druknede. Torsdag Middags fortaltes i Vordingborg, at 8 Børn fra Nyraads Strand og Vintersbølle med en Isflage Onsdag Aften var ført bort fra Land.

03-02-1859 Møns folkeblad
Fra Præstø Amt.
Ulykken ved Vintersbølle. "Vordingborg Avis" for i gaar Morges meddeler:
Det er endnu ikke lykkedes at finde Ligene af de forulykkede Børn. En Del Rygter om, at
der paa forskellige Steder i Omegnen skulde være dreven Lig i Land, savner, efter hvad vi
erfarer, enhver Grund.

28-03-1895 Møns Folkeblad
Det fundne Barnelig har nu vist sig at være Liget af et af de Børn, som drev bort med Isen ved Vintersbølle, idet det er gjenkjendt af Faderen, Matros Ole Bernhard Larsen af Nyraads Mark. det var hans

07-04-1895 Møns Avis
Stranddrevet Lig. Under Haarbølle Strand ved fiskerhusene er ilanddrevet Liget af en lille Pige, som anses for at kunne have været 7-8 Aar. Liget havde en Vante paa den ene haand, blaastribet hus og sort kaabe.
Det antages at være et af de forulykkede Børn fra Vintersbølle

10-04-1895 Møns Folkeblad
Stege, den 10. April.
liget af det fundne Barn ved Haarbølle er nu gjenkjendt af Moderen Væver Lars
Peter Rasmussens hustru af Vintersbølle; Barnet var blandt de 8 Børn som i Vinter

27-06-1895 Møns Folkeblad
Fundet Barnelig. Da nogle ---lodser i gaar Formiddags sejlede i Farvandet mellem Strømfjorden og --- saa de en gjenstand flyde paa Vandet; den kom med Strømmen vest fra. Ved nærmere Eftersyn viste det

Kirkebøger - de 4 børnelig der blev fundet

Drukneulykken 30 januar 1895

Disse 4 børn er indskrevet i Vordingborg Kirkebog.

Bernhard Laurits Alfred Larsen, 9 år
30 Januar 1895
Stranden ved Vinterbølle. Liget fandtes 26 Marts 1895
i Farvandet udfor Stege paa Møen.
Anmærkning i Stege Kirkebog: Druknet. Liget blev fundet i Farvandet vest for Stege
Marts 26 1895 og indbragt til Stege Sygehus.

Johanne Frederikke Rasmussen, 6 år
30 Januar 1895
stranden ved Vinterbølle. Liget fandtes den 8 April 1895.
Ved strandbredden ved Haarbølle Fiskelejre,
Fanefjord Sogn, Møen.
Anmærkning i Fanefjord Kirkebog: Omkom ved ulykkelig hændelse

Og hendes søster:

Louise Jensine Rasmussen, 8 år
30 Januar 1895
Stranden ved Vinterbølle. Liget fandtes den 21 April 1895
paa Østkysten af Omø, Omø Sogn, Vester Flakkebjerg Herred
Anmærkning i Omø Kirkeborg: Bortdreven med en isflage 30 Januar 1895.
Druknet. Liget drevet i land på Østkysten paa Omø d 21 April.
Liget jordet paa hjemstedet.

Ernst Peder Hansen, 9 år
30 Januar 1895
Stranden ved Vinterbølle.
Liget fandtes 1895 – 30 Juni
I vandet ved Skovby Skov
Strandbred under Gundslev
Falsted Nørre-Herred
Gundslev Kirkebog:
Ukjendt af Havet opskyllet Lig paa Skovby Skov strandbred.
Anmærkninger: Efter meddelelse af Sognepræsten i Vordingborg er den ubekjendtes navn
Ernst Peter Hansen, søn af skovarbejder Lars Gotfred Hansen i Vordingborg Landsogn.
Forulykkede ved drukning 30 januar 1895.

 

 

Del siden